• Dokumenty

    • BEÍRATÁS AZ 1. OSZTÁLYBA

     Zapis_do_1.rocnika_2020.pdf

      

     Az 2020/2021-es tanév elsőseit az új jogszabály értelmében április 1-től április 30-ig kell beíratni a választott iskolába. A 2020/2021-es tanévre azokat a gyermekeket kell beíratni, akik 2020. augusztus 31-ig betöltik a hatodik életévüket. Azokat a gyermekeket, akik 2020. szeptember 1-től  2020. december 31-ig töltik be hatodik életévüket, szintén be lehet íratni az iskolába, a feltételekről az iskola ad tájékoztatást. Senkit nem lehet felmenteni a beíratási kötelezettség alól. A beíratás elmulasztása kihágásnak minősül, és akár pénzbüntetéssel is sújtható. 
     Ha a beíratott gyermek nem iskolaérett, akkor a szülőnek jogában áll halasztást kérnie. Ennek feltételeiről a beiratkozás során tájékoztatja az iskola a szülőket.
     A gyermeket rendszerint abba az iskolába kell beíratni, amely a lakhely szerinti befogadó iskola. A szülő kérvénye alapján a gyermek azonban beírható bármely más iskolába is, ehhez a választott iskola igazgatójának beleegyezése szükséges.

      


     Na školský rok 2020/2021 rodičia, resp. zákonní zástupcovia sú povinní zapísať deti, ktoré do 31. 8. 2020 dovŕšia šiesty rok veku. Zákonným zástupcom detí, ktoré dovŕšia 6. rok veku v termíne od 1. septembra 2020 do 31. decembra 2020, poskytne škola informácie o úradnom postupe v prípade, ak títo zástupcovia chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa. Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt na území SR, má povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt v čase zápisu. Neprihlásenie dieťaťa sa považuje za priestupok, za ktorý možno uložiť finančnú pokutu. Žiak plní povinnú školskú dochádzku spravidla v obvode, kde má trvalý alebo prechodný pobyt. Na žiadosť zákonného zástupcu žiaka a so súhlasom riaditeľa školy môže žiak plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole aj mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko.

     Mit nyújthat Önöknek és gyermekeiknek a Vágsellyei Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda?

     Gyermekközpontú, egyénre szabott oktatást, a kiemelt figyelmet igénylő tanulók szükségleteinek felismerését, legyen szó sajátos nevelésigényű, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulókról, vagy éppen tehetségekről. Délutáni foglalkozások, szakkörök és tanításon  kívüli rendezvények is bőségesen állnak a tanulók rendelkezésére. Nagy hangsúlyt fektetünk az anyanyelv ismeretére és szeretetére, a szlovák és az idegennyelv oktatásra, a természettudományi tantárgyak bővített oktatására, a kommunikációs készségek és képességek fejlesztésére,  a számítógépes ismeretek gyakorlati elsajátítására, valamint a kompetenciafejlesztésre is. Színvonalas szolgáltatásainkkal továbbra is szeretnénk megfelelni a fenntartó, a szülők, a tanulók elvárásainak, igényeinek. Intézményünk fő célkitűzéseihez tartozik, hogy társadalmi és helyi igényeknek megfelelő nevelési-oktatási szolgáltatást nyújtson, figyelembe véve a már említett partneri igényt és a magyar nemzetiségi oktatással kapcsolatos elvárásokat, továbbá a megfelelő kommunikációt és a panaszkezelést. Megtalálhatnak minket azok, akik gyermekük számára egy hagyományaira, eredményeire büszke, értékteremtő képességét céltudatosan megújító nevelőtestület alkotta iskolát keresnek, egy helyet, ahol jó felnövekedni, ahol “gyökereket és szárnyakat” növesztünk közös erővel, egymásra figyeléssel és mosollyal. A hasznos információkon túl igyekszünk az iskola lelkét is színesen, sokoldalúan megmutatni mindannyiunk örömére.

     Legislatíva k zápisu detí

     Ak potrebujete riešiť nejakú špecifickú situáciu týkajúcu sa zápisu detí do 1. ročníka, môžu vám pomôcť nasledovné zákony a nariadenia:

     • zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
     • § 19, § 20, § 23, § 24, § 25 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov;
     • vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole;
     • všeobecne záväzné nariadenie (VZN) príslušnej obce o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce - Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2011 o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa.

     V súlade s touto legislatívou je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

     Ako zapísať dieťa do základnej školy?

     Presné miesto a čas zápisu určí zriaďovateľ školy – obec (pri štátnych školách), združenie alebo iná inštitúcia (pri súkromných a cirkevných školách) – formou všeobecne záväzného nariadenia a písomného ohlásenia o zápise.

     Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú školskú dochádzku dovŕši 6 rokov. Zápisu sa zúčastňuje dieťa spolu so zákonným zástupcom. Na zápis je potrebné priniesť:

     • občiansky preukaz zákonného zástupcu,
     • rodný list dieťaťa,
     • v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí,
     • vyplnenú prihláška (tú si môžete stiahnuť z webového sídla školy alebo ju vyplníte priamo na zápise).
      

      

      

      

      
     A témával kapcsolatos bővebb információk:
     Ezek az iskolaérettség kritériumai.docx
     http://www.csupaszivmagazin.hu/mit-kell-tudnia-egy-hatevesnek/
     http://www.szuloklapja.hu/gyermek-fejlodese/3079/iskolaerettsegi-teszt-ellenorizd-le-hogy-iskolaerett-e-mar-gyermeked.html
      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda
   • pazmanymta@zoznam.sk, riaditel@zspazmanyasa.sk
   • ZŠ: +421 0317703495 MŠ: 0911/348100
   • P. Pázmaňa 48, 927 01 Šaľa Adresa materskej školy (elokované pracovisko): Družstevná 396/3, 927 01 Šaľa
   • 37861409
   • Riaditeľka školy: Mgr. Monika Hamarová Zástupkyňa ZŠ: Mgr. Silvia Kőrösová Kontaktná osoba pre MŠ: Andrea Mészárosová
   • Alena Tamaškovičová (ZŠ Ľ. Štúra) Tel.:0317703175
   • silviakoros@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje