Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk AJ
Biológia Bio
Dejepis DEJ
Etická výchova EV
Fyzika FYZ
Geografia Geo
Hudobná výchova HV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Maďarský jazyk a literatúra MJL
Matematika MAT
Náboženská výchova NV
Nemecký jazyk NJ
Občianska náuka ON
Odpočinkovo-relaxačná činnosť ODC
Pracovné vyučovanie PV
Prírodoveda P
Slovenský jazyk a slovenská literatúra SJaSL
Správanie Spr
Svet práce SVP
Technická výchova TchV
Technika Tch
Telesná a športová výchova TaŠV
Telesná výchova TV
Vlastiveda Vl
Výchova umením VU
Výtvarná výchova VV
Vzdelávacia činnosť VZC
Záujmová činnosť ZAC

© aScAgenda 2018.0.1074 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.11.2017

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským- Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda
    P. Pázmaňa 48 , 927 01 Šaľa
    Adresa materskej školy: Družstevná 3
  • +421 0317703495
    materská škola: 0911/348100

Fotogaléria