•  

     

    Iskolánk gyógypedagógusa: Mgr. Gál Krisztina

    Kontaktus: 0915 425 571      

    Konzultációs órák a szülők részére: Kedd 13:00-15:00

    Konzultációs órák a pedagógusok részére: Péntek 10:30-13:00

     Megbeszélés ezeken az időpontokon kívül előzetes egyeztetés alapján lehetséges.

     

    ,,A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de  mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket? Mindegyik más. Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű."

     

    A gyógypedagógiai munka keretén belül kerül sor a sajátos nevelési igényű tanulók egyéni fejlesztésére. Ezeknek a tanulóknak az egyéni formában történő fejlesztése a Pedagógiai-Pszichológiai Tanácsadó és Prevenciós Központ (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie – CPPPaP) szakvéleménye alapján előírt reedukációs és fejlesző  tanórai foglakozásokon, egyéni fejlesztési terv alapján valósul meg.

    A gyógypedagógiai tevékenység célja a szakértői véleményben feltüntetett, elmaradást mutató részképesség területek fejlesztése és a reedukáció. A fejlesztőmunka a már meglévő készségekre, képességekre épít, a gyermek önbizalmának pozitív megerősítésével, sikerélmény biztosításával. Alapvető feladat a kommunikáció, amely az olvasás, az írás és a számolás sikeres elsajátításához szükséges, de elengedhetetlen a  gyenge vagy hiányzó alapképességek kompenzálásához is. Kiemelt szerepet kap a téri orientáció fejlesztése, a vizuális és auditív észlelés fejlesztése, az intermodális észlelés fejlesztése, az emlékezet és a szerialitás fejlesztése, mivel ezek előfeltételei a magasabb mentális működéseknek, az eredményes tanulásnak.

     Gyógypedagógus tevékenysége az iskolában

    A gyógypedagógus feladata iskolánk sajátos nevelési igényű tanulói számára gyógypedagógiai foglalkozások megszervezése és biztosítása. A foglalkozások individuális órák keretében, meghatározott óraszám szerint, a javasolt fejlesztendő területekre elkészített egyéni fejlesztési tervek alapján valósulnak meg. A leggyakoribb tanulási zavarok, amelyek  előfordulnak az iskolában, a tanulóknál:

    • diszlexia (olvasási nehézségek),
    • diszgráfia (az íráshoz kapcsolódó nehézségek),
    • diszkalkúlia (matematikai nehézségek),
    • figyelemzavar (ADHD, ADD) és az autizmus is. 

    Ezeknél a tanulási zavarral küzdő gyerekeknél, illetve tanulóknál a tanuláshoz, a valóság megismeréséhez szükséges pszichés funkciók születésüktől az iskolába kerülés időszakáig a normáltól eltérően, többé-kevésbé gyengén fejlettek. A fejletlen alapképességek megnehezítik az iskolába kerülő gyerekek számára az olvasás, írás, számolás elsajátítását. Ezért az alsó tagozatos tanulók esetében kiemelten fontos az említett pszichés funkciók – a testséma, téri orientáció, az észlelés, a szenzomotoros és szeriális képességek valamint az emlékezet – fejlesztését. Az egyéni órákon a hiányzó vagy gyenge alapképességeknek a pótlását, illetve megerősítését végzi a gyógypedagógus feladatlapok, játékos eszközök felhasználásával, leggyakrabban az adott tananyagra építve. A feladatokat a tanulók tudásszintjéhez igazítja, az éppen aktuális tananyag lehetőségeit felhasználva, természetesen a többi pedagógus közreműködésével és együttműködésével. Az alsó tagozatos tanulóknál nagyon sok időt kell szánni a betűismeret megszilárdítására, az összeolvasás begyakorlására, a helyes szótagolásra, a hangok időtartamának érzékeltetésére, esetenként a számfogalom kialakítására, a meglévő szókincs aktivizálására és a szókincs fejlesztésére. A felső tagozatos gyerekek fejlesztése alkalmával, akik már valamilyen szinten elsajátították a kultúrtechnikákat, több hangsúlyt fektetünk a szókincs, a beszédértés, a hlallásértés, a helyesírási készség, az olvasástechnika és a szövegértés fejlesztésére. Esetükben is lehetőség nyílik nyelvtani, matematikai ismeretek játékos módon történő gyakorlására.

    A tanulók önmagukhoz mért fejlődési üteme lassú, lemaradásuk a saját évfolyamuk szintjéhez évről évre növekszik. Ez legszembetűnőbb az alsó tagozaton az olvasás, írás, számolás tanulási időszakában. Egyes tanulóknál hosszabb időt kell biztosítani az elsajátításhoz, akár évfolyam ismétlés árán is. Fő célunk elérni  tanulóinknál  a pozitív irányú változást a tanulmányi téren, betűismeretük szilárdabb, olvasásuk, feladatértésük javulását  és önállóbb feladatmegoldást. A tanulási problémákkal küzdő gyerekek képességbeli javulásai nem látványosak, a változások inkább hosszútávon mérhetők. Tapasztalataink alapján el tudjuk mondani, hogy ezek a tanulók a tanórákon és a foglalkozásokon aktívabbak, motiváltabbak a feladatvégzésre a siker elérésére érdekében, mivel tisztában vannak a tanulási nehézségeikkel.  Ezért fontosak számunkra a fejlesztő órák, amelyeknek feladata a sikerélményhez juttatás, ami segít előmozdítani az előrehaladást, korrigálja a kudarcokat, s mindenekelőtt megakadályozza a személyiség rossz irányba történő alakulását.

     

    Iskolánk célja a ránk bízott gyermekek képességeinek teljes körű kibontakoztatása, ismereteik bővítése, személyiségük pozitív alakítása. Fontosnak tartjuk, hogy az iskolába lépés pillanatától kezdve egyetlen gyereket se hagyjunk leszakadni. Ennek érdekében gondot fordítunk tanulóink differenciált fejlesztésére, osztályközösségeinkben segítő, biztonságot nyújtó légkört alakítunk ki, törekszünk hangsúlyt fektetni a felmerülő konfliktusok körültekintő kezelésére. Az iskolába lépéstől nyomon követjük a gyermekek tudásának alakulását, s minden tanulónk számára biztosítjuk a neki leginkább megfelelő fejlesztést, hogy ezzel is megakadályozzuk a leszakadást. Úgy gondoljuk, mindenkinek van tehetsége valamihez, és az iskola kötelessége, hogy segítsen a tehetség felismerésében, támogassa kibontakozását. Kiemelt célunk az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák megalapozása. Ennek érdekében egymástól tanuló, együttműködő közösséget alakítunk. Ez a pedagógusközösség azon dolgozi nap mint nap, hogy a gyerekekből önálló, motiváltan tanuló diákokat neveljen.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda
   • pazmanymta@zoznam.sk, riaditel@zspazmanyasa.sk
   • ZŠ: +421 0317703495 MŠ: 0911/348100
   • P. Pázmaňa 48, 927 01 Šaľa Adresa materskej školy (elokované pracovisko): Družstevná 396/3, 927 01 Šaľa
   • 37861409
   • Riaditeľka školy: Mgr. Monika Hamarová Zástupkyňa ZŠ: Mgr. Silvia Kőrösová Kontaktná osoba pre MŠ: Andrea Mészárosová
   • Alena Tamaškovičová (ZŠ Ľ. Štúra) Tel.:0317703175
   • silviakoros@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje